Jyväskylän Energia

Projektitoiminnan kehittäminen

LÄHTÖTILANNE

Jyväskylän Energia on kehittänyt projektitoimintaansa luomalla yhtenäiset projektinhallintakäytännöt kaikille kehittämisprojekteille.

KUMURAN PALVELU

Kumura Oy on ollut kumppanina projektinhallintamallin luomisessa ja käyttöönotossa, sekä osallistunut projektinhallintajärjestelmän valintaan ja käyttöönottoon. Projektikulttuuria syvennetään ja kehitetään tarvelähtöisesti mm. kehittämällä projektinhallinnan dokumenttipohjia, käynnistämällä projektisalkunhallinnan toimintamallia, tarjoamalla tukea ja koulutusta eri projektirooleille jne.

ASIAKKAAN HYÖDYT PALVELUSTA

Yhtenäisen toimintamallin ansiosta projektienhallinnan laatu on parantunut ja projektien ohjaaminen on helpottunut. Malli mahdollistaa myös johtoryhmälle kokonaisnäkymän projekteihin, sekä ajantasaiseen tietoon suunnitelluista ja käynnissä olevista projekteista. Kumuran asiantuntijat ovat tuoneet kokemuspohjaista asiantuntemusta ja uusia käytäntöjä projektikulttuurin kehittymiseen.

”Yhteistyö Kumuran kanssa on auttanut minua PMO:n roolissani. Yhdessä kehittäminen on avartanut näkökulmia ja olen oppinut itsekin matkan varrella paljon…”

Tero Koskinen, Head of PMO, Jyväskylän Energia

Projektikulttuurin kehittäminen

Elisa

Projektipäällikköpalvelu Elisan palvelukehitysprojektissa

Kumuran projektipäällikkö on mukana Elisan yritysasiakkaille suunnatun uuden palvelun tuotteistusprojektissa. Hän toimii projektissa koko tuotteistusprojektin projektipäällikkönä. Projektin kokonaistoteutus sisältää uuden palvelun määrittelyn ja teknisen toteutuksen. Tämän lisäksi projektiin kuuluu palveluun liittyvien myynti-, tilaus-, toimitus-, laskutus-, tuotanto- ja ylläpitoprosessien sekä järjestelmien päivitykset. Projektissa sovelletaan Elisan projektiohjeistusta.

Tuotteistamme uutta Elisan yritysasiakkaiden palvelua.

Jarmo, Kumura

Projektinhallinta

DNA

Onnistunut verkkotietojärjestelmien ja toimintatapojen muutosprojekti

DNA:lla oli käytössä eri alueillaan useita erilaisia tietojärjestelmiä, toimintatapoja ja dokumentointikäytäntöjä verkkotietojen dokumentoinnissa. DNA halusi yhdistää kaikkien alueidensa verkkotiedot yhteen verkkotietojärjestelmään ja siirtyä samalla yhtenäiseen toimintamalliin dokumentoinnissa. Kyseessä oli mittava muutosprojekti, johon kaivattiin asiantuntemusta ja kokemusta vastaavista hankkeista. Kumuran asiantuntijoilla oli kokemusta onnistuneista tietojärjestelmäprojekteista, joissa yhdistetään useiden järjestelmien toiminnot yhteen ja yhtenäistetään samalla toimintatavat järjestelmien käytössä.

Kumuran projektipäällikkö toimi hankkeen projektipäällikkönä, tärkeimpinä tehtävinään muutoksen johtaminen, osaprojektien koordinointi ja järjestelmätoimittajien ohjaus. Kumuran tietojärjestelmäkonsultti toimi hankkeessa asiantuntijana järjestelmämigraatioiden määrittely- ja suunnittelutehtävissä sekä tiedon laadun varmistajana.

Projektin taustalla oli Asiakkaan selkeä tarve muutokselle, mutta tyypillisesti tietojärjestelmien konsolidointiprojekteihin liittyy epäilyksiä uuden järjestelmän toimivuudesta verrattuna nykyiseen tuttuun ja turvalliseen vaihtoehtoon. Onnistunut muutos edellyttää kaikilta osapuolilta halua ja keskityimmekin koko projektin ajan ruokkimaan ja varmistamaan eri tahojen sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen.

Projektin tavoitetila konkretisoitiin heti alussa seuraavasti: Yksi verkkotietojärjestelmä, Yksi käyttötapa. Tämä tiivisti kaikille sidosryhmille mistä on kysymys ja mitä projektissa tavoitellaan.

Tässä projektissa Asiakas sitoutuikin muutokseen sen edellyttämällä tavalla ja onnistuimme viemään projektin läpi suunnitelmallisesti vaiheittain saavuttaen osavoittoja pitkin matkaa. Yhteisten toimintatapojen selkeä dokumentointi ja kattava koulutus varmistivat, että muutoksesta tuli myös pysyvä Asiakkaan organisaatiossa.

Asiakkaan saavuttamat hyödyt

Projektin myötä asiakas yhdisti verkkotietojen dokumentoinnin yhteen tietojärjestelmään. Tämän myötä saavutetiin säästöjä päällekkäisten järjestelmien ylläpitokuluissa.

Samalla siirryttiin yhtenäisen toimintamalliin, mikä on tehostanut toimintaa ja parantanut myös toiminnan laatua.

Kumuralla asiantuntijat kykenevät hahmottamaan asiakkaan kokonaiskuvan ja tarvittaessa ehdottamaan innovatiivisia ratkaisuja projektien aikana tulleille haasteille.

Tuomo Rikman, Tuotantojohtaja, DNA

Projektinhallinta

Tuki tietojärjestelmä­muutoksissa

PVJJK

Transitioprojektissa projektinhallinnan palveluita PVJJK:lle

Kumura on ollut mukana PVJJKn ja HALTIKn välisessä transitioprojektissa projektinhallinnallisissa tehtävissä.

Tuotimme turvallisia projektinhallinnan palveluita PVJJK:lle.

Mikko, Kumura

Projektinhallinta

Landis+Gyr

Tuotekehitysprojektin mentorointi ketterien toimintamallien kehittämiseksi

Lähtötilanne

Landis+Gyr:llä oli kesällä 2014 käynnissä vaativa sovelluskehitysprojekti, joka tarvitsi tukea ketterien menetelmien soveltamisessa.

Kehittämisen tavoitteeksi sovittiin erityisesti toimivien Scrum käytäntöjen luominen projektitiimille.

Kumuran palvelu

Kumuran palvelu perustui mentorointipalveluun, jossa työ eteni vaiheistetun mallin mukaisesti:

 1. Sovimme palvelulle mitattavat tavoitteet sekä työskentelytavat.
 2. Kumuran asiantuntija perehtyi tilanteeseen osallistumalla tiimin palavereihin, tutustumalla projektimalliin ja projektin dokumentaatioon sekä haastattelemalla projektin sidosryhmiä.
 3. Kumura tuotti konkreettisen ehdotuksen toimintamalleista joilla projekti voi jatkossa soveltaa. Toimintamalli käytiin läpi työpajassa ja viimeisteltiin keskusteluiden pohjalta.
 4. Projekti kokeili käytännössä sovittuja käytäntöjä.
 5. Järjestettiin toinen työpaja jossa mallia hienosäädettiin kokemusten perusteella.
 6. Palvelu päättyessä todennettiin Kumuran palveluiden tavoitteiden toteutuminen.

Asiakkaan hyödyt palvelusta

 • Landis+Gyr sai toimivan ja konkreettisen toimintamallin, joka on helposti sovellettavissa myös muihin projekteihin.
 • Projektin roolit ja vastuut selkiytyivät, jonka avulla tekeminen tehostui.
 • Projektin toiminta osana laajempaa kehityshanketta ja muita sidosryhmiä selkiytyi.

Kumura tuotti konkreettisia ohjeita ja menetelmiä, jotka oli helppo siirtää käytäntöön

Anssi Savelius, Head of R&D, Landis+Gyr

Projektikulttuurin kehittäminen

Attido Oy

Projektikulttuurin kehittämisen käynnistäminen

Lähtötilanne

Attido oli päättänyt panostaa projektikulttuurin kehittämiseen, mutta kehittämisen käynnistäminen käytännössä oli haastavaa projektikiireiden keskellä. Erityisen haastavaa oli tunnistaa mitä kaikkea pitäisi kehittää ja missä järjestyksessä. Attido halusi myös ulkopuolisen näkökulman kehittämismahdollisuuksiin.

Kumuran palvelu

Kumuran palvelu perustui tuotteistettuun projektikulttuurin kehittämisen käynnistäminen -palveluun, jossa työ eteni vaiheistetun mallin mukaisesti:

 1. Kumuran palvelulle asetettiin tavoite yhdessä Attidon kanssa.
 2. Tunnistettiin projektikulttuurin nykytila ja asetettiin kehittämisen tavoitetila projektikulttuurin osa-alueittain haastatteluiden ja materiaaleihin perehtymisen avulla.
 3. Loimme yhteistyössä priorisoidun projektikulttuurin kehityslistan työpajatyöskentelyllä.
 4. Kumura kuvasi projektikulttuurin kehittämismallin perustuen ketterään kehittämismalliin.
 5. Kehittämisen pilottikohteeksi valittiin resurssienhallinnan prosessin kuvaaminen ja sitä tukevan työkalun käyttöönotto.
 6. Palvelu päättyessä todennettiin Kumuran palveluiden tavoitteiden toteutuminen.

Asiakkaan hyödyt palvelusta

 • Attido sai valmiin kehittämissuunnitelman nopeasti ja vaivattomasti.
 • Palvelun aikana kehitettiin resurssienhallinnan prosessi, joka jatkossa merkittävästi selkeyttää ja tehostaa projektien resursointia sekä vähentää resursointiongelmia.
 • Attido pystyy jatkossa arvioimaan kuinka kehittäminen on edennyt suhteessa asetettuun tavoitetilaan.

Kumura tuotti meille tehokkaasti konkreettisen kehittämissuunnitelman, josta meidän on helppo jatkaa projektikulttuurin kehittämistä.

- Mikko Jääskeläinen, Vice President, Projects & Consulting, Attido

Projektikulttuurin kehittäminen

Aava & Bang Oy

Onnistunut muutos ketterään toimintamalliin siirtymisessä

Aava & Bang ryhtyi kehittämään projektitoimintaansa yhdessä Kumuran kanssa kesällä 2012.

Kehittämisen tavoitteet olivat

 • Parantaa Aava & Bang resurssien- ja kapasiteetinhallintaa
 • Luoda toimivat projektikäytännöt, joiden mukaan koko yritys toimii jatkossa
 • Säilyttää henkilöstön luovuus ja persoonalliset työskentelytavat

Kumura palvelu

Aluksi selvitimme asiakkaan projektitoiminnan nykytilan ja tavoitetilan haastatteluilla sekä työpajatyöskentelynä. Näiden pohjalta esitimme, että tehokkain tapa edetä kohti tavoitetta on siirtyä ketterien menetelmien käyttöön. Asiakkaan hyväksyttyä ehdotuksen päätettiin kaikkien töiden hallintaan soveltaa jatkossa Scrum-mallia, minkä lisäksi luotiin yleinen malli projektien hallintaan. Uutta toimintamallia pilotoitiin kahden sprintin ajan, minkä jälkeen sen käyttö laajennettiin koskemaan koko yrityksen toimintaa.

Palvelun käyttöönoton jälkeen Kumuran mentorointipalvelulla varmistettiin, että muutoksesta tuli pysyvä ja asiakas pystyi omatoimisesti jatkamaan toiminnan kehittämistä saatujen kokemuksien perusteella.

Asiakkaan hyödyt palvelusta

“Aava & Bang oli Kumuralle mahtava mahdollisuus, sillä se oli ensimmäinen kokonaisvaltainen projektitoiminnan muutoshankkeemme. Onnistuimme mielestämme hyvin löytämään asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopivat käytännöt. Asiakas myös rohkeasti haastoi omat toimintamallinsa ja oli avoin uusille mahdollisuuksille.” kertoo toimitusjohtaja Mikko Saastamoinen, joka oli myös itse toteuttamassa muutosta.

Aava & Bang toimitusjohtaja Pete Okkonen puolestaan kertoo: ”Aava & Bangin kulttuurin vahvuus on vahva ulospäin suuntautuneisuus ja rohkea kasvuntavoittelu. Projektien täsmällinen johtaminen ei aina ole kovassa tekemisen meiningissä se päällimmäinen asia mielessä. Kumura oli kovan haasteen edessä kun heidän piti tuoda resurssiviisautta tekemiseemme. He onnistuivat kuitenkin yli odotusten. Erityisesti haluan kiittää persooniemme ja yrityskulttuurimme ominaispiirteiden huomioonottamista juuri meille sopivan projektimallin suunnittelussa.”

Kumura muotoili juuri meidän persoonalliseen yrityskulttuuriimme sopivan projektimallin onnistuneesti.

Pete Okkonen, Aava & Bang

Projektikulttuurin kehittäminen

Qvantel

Projektinhallintaa Qvantelin tuotekehitys- ja toimitusprojekteissa

Kumura on tuottanut Qvantelille projektipäällikkö- ja migraatioasiantuntijapalveluita koskien Qvantelin tuotekehitys- ja asiakastoimitusprojekteja.

Kumura on toiminut Qvantelin projekteissa projektipäällikkönä sekä osan aikaa myös tuoteomistajan roolissa. Tämän lisäksi Kumura on tuottanut Qvantelille migraatioasiantuntijan palveluita. Qvantelin projekteissa käyttämä toteutusmalli perustuu ketterään Lean -ajatteluun.

Tuotimme projektinhallintaa ja migraatiokonsultointia Qvantelin vaativissa projekteissa.

Mikko, Kumura

Projektinhallinta

Tuki tietojärjestelmä­muutoksissa

JAMK

Projektitoiminnan kehittämismahdollisuuksien kartoitus

Kumura tuotti JAMK:lle projektitoiminnan kehittämisen kartoituksen perustuen Kumuran Pikastartti -palveluun. Palvelussa perehdyttiin asiakkaan nykytilanteeseen kyselytutkimuksen sekä työpajojen kautta. Näiden pohjalta Kumura tuotti analyysin JAMK:n projektitoiminnan nykytilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista.

Kartoitimme kehittämismahdollisuudet JAMK projektitoiminnassa.

Mikko, Kumura

Projektikulttuurin kehittäminen

Descom Oy

Projektikulttuurin kehittäminen projektien avainhenkilöitä sparraamalla

Lähtötilanne

Descom kehittää aktiivisesti projektikulttuuriaan ja halusi vauhdittaa asiaa piristysruiskeella ulkoista asiantuntemusta. Sparrauksen kohderyhmäksi valittiin toimitusprojektien projektipäälliköt ja omistajat.

Kumuran palvelu

Keskusteluissa Kumuran ja Descomin välillä päädyttiin malliin, jossa Kumuran kokenut asiantuntija toteuttaa sparraustilaisuuksia Descomin projektipäälliköille ja omistajille.

Sparrauksen toteuttaminen eteni käytännössä seuraavan mallin mukaisesti:

 1. Kumuran sparrauspalvelulle asetettiin yleinen tavoite yhdessä Descomin kanssa.
 2. Jokaiseen sparraustilaisuuteen kartoitettiin osallistujien toiveet ja odotukset kyselyn avulla, sekä teetettiin käsiteltävään aiheeseen orientoiva ennakkotehtävä.
 3. Kumura valmisteli sparraustilaisuudet ja tuotti ehdotuksia uudistetuista toimintamalleista.
 4. Sparraustilaisuudet toteutettiin yhdistelemällä erilaisia vuorovaikutus- ja ryhmätyökeinoja.
 5. Palvelu päättyessä todennettiin Kumuran palvelun tavoitteen toteutuminen.

Asiakkaan hyödyt palvelusta

 • Descom sai ulkopuolisen asiantuntijan kokemukset ja kehitysehdotukset käyttöönsä kustannustehokkaasti.
 • Kumura tuotti osana sparrausta käytännön toimintamalleja, joita Descom voi hyödyntää jatkossa.
 • Descomin projektipäälliköt ja omistajat saivat tilaisuuden jakaa omia kokemuksiaan, joita muut pystyvät omissa projekteissaan hyödyntämään.

Kumuran kokenut sparraaja herätti meidät ajattelemaan projektien hallintaa ja omistajuutta aivan uusista näkökulmista.

Petteri Mustalahti, Johtaja, Descom Oy

Projektikulttuurin kehittäminen