Tutustu Kumuran sote-projektiammattilaisiin!

Sosiaali- ja terveysalalla on meneillään paljon muutoksia. Vastuu sote-palveluiden järjestämisestä on siirtymässä kunnilta hyvinvointialueille, ja sosiaali- ja terveyshuollon rakenteet tulevat uudistumaan.

Jotta ette jäisi haastavien ja tärkeiden uudistusprojektienne kanssa yksin, kokosimme sote-projektiammattilaisemme esittelyt yhteen paikkaan! Tästä kirjoituksesta saat tietää, keitä Kumuran sote-osaajat ovat, millaista projektiosaamista heillä on sosiaali- ja terveysalalta sekä heidän mielestään mukavimmat ja haastavimmat asiat sote-projekteissa. Lopuksi jokainen Kumuran sosiaali- ja terveysalan projektien asiantuntija lähettää vielä terveisiä teille, jotka pohditte, sopisiko Kumura teidän kumppaniksenne sote-projektiin.

Juha Eerola

Kokemusta sote-projekteista vuodesta 2011

Erityisesti potilastietojärjestelmiin liittyviä projekteja tehnyt ja kliinisten tukijärjestelmien käyttöönottoprojekteissa mukana ollut Juha Eerola kokee sosiaali- ja terveysalan projektien suolaksi projektien vaikuttavuuden.

”Projektin valmistuessa puhutaan satojen, jopa tuhansien loppukäyttäjien käytössä olevista tietojärjestelmistä. Tässä on sekä hyvät että huonot puolensa: Projektin onnistuessa loppukäyttäjän käyttökokemus paranee. Projektin epäonnistuessa ammattilaisen käyttökokemus voi heikentyä, mikä pahimmillaan näkyy potilaille asti.”

Juha ei kiellä, etteikö tärkeissä sote-projekteissa olisi myös haasteita.

”Resurssit ovat joskus tiukilla, kun projekteissa on samoja henkilöitä, jotka osallistuvat nykyisten tuotannossa olevien tietojärjestelmien ongelmien selvittelyyn. Onneksi näistäkin tilanteista on selvitty hyvällä aikataulusuunnittelulla, projektiryhmän sisäisellä viestinnällä ja tehtävien uudelleenjakamisella.”

Haasteiden ratkomisessa auttaa myös Kumuran sisäinen sote-heimo, johon Kumuran sote-osaajat kokoontuvat yhteen jakamaan omia oppejaan ja parhaiksi kokemiaan käytäntöjä – luottamuksella ja projektien salassapitoa noudattaen, totta kai.

”Olemme saaneet Kumuralle todella osaavia sote-projektipäällikköammattilaisia”, Juha sanoo.

Risto Hanhirova

Kokemusta sote-projekteista vuodesta 2008

Suurin osa Risto Hanhirovan tekemistä sote-projekteista liittyvät infraan, mutta hän on tehnyt myös järjestelmäprojekteja. ”Sote-projektit ovat haastavia, mutta eräällä tavalla haastavuus on mukavaa – ainakaan projekteissa ei tule tylsää”, Risto sanoo.

”Haastetta luo sote-toimijoiden koko, joka luo heidän omaan organisaatioonsa tietynlaista byrokratiaa ja aiheuttaa joskus aikatauluhaasteita. Sote-toimiala on myös hyvin erilainen ympäristö kuin yksityinen puoli. Siellä tietojen käsittelyn kanssa on oltava tarkempi.”

Riston mielestä sote-projektien haasteet eivät kuitenkaan ole ylivoimaisia. ”Asiat eivät ole monimutkaisia, vaan haasteet syntyvät organisaatioiden monimuotoisuudesta. Niitä voi kyllä ratkoa hyvin”, Risto pohtii ja lähettää vielä lopuksi terveisiä Kumurasta sote-kumppania pohtiville, ”Voitte hyvillä mielin valita Kumuran kumppaniksenne, sillä Kumurasta löytyy kokemusta ja tietotaitoa, kun sote-projekteista puhutaan.”

Alpo Kemppainen

Kokemusta sote-projekteista vuodesta 2020

Kainuun metsämailta Vantaalle päätynyt Alpo Kemppainen on ICT-alueen projektipäällikkö.

”Vuosien mittaan kokemusta ja osaamista on karttunut monenlaisissa tehtävissä ja työympäristöissä. Olen tottunut johtamaan laajoja ja monimutkaisia projekteja, joissa toimitaan virtuaalitiimeissä ja monitoimittajaympäristöissä.”

Sote-projekteissa Alpo on ollut mukana palvelininfran kehittämisessä ja järjestelmien siirtämisessä uusiin konesaleihin. Lisäksi hän on kehittänyt tiedolla johtamista.

”Tiedolla johtaminen on mielestäni avain toimiviin sote-palveluihin”, sekä asiakkaiden että toimittajien puolella jouhevasti ulkoistettuna projektipäällikkönä toimiva Alpo kertoo.

”Mukavinta sote-projekteissa on se, että projektien tuotokset ovat konkreettisia parannuksia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaedellytyksiin, ja ne hyödyttävät suurta joukkoa ihmisiä”, Alpo summaa. Hänen mielestään työn keskiössä ovat kuitenkin ihmiset eivätkä koneet. Välillä merkityksellisen työn parissa työskentelevien ihmisten johtamisessa tulee haasteita.

”Asiakkaiden edustajilla on kädet täynnä töitä ja tietohallinnolla niin sanotusti monta rautaa tulessa. Yhteisen ajan löytäminen ei ole helpoin tehtävä ja siksi tapaamisten suunnittelu on tehtävä huolellisesti. Samoin yllättäviä tilanteita pitää ratkoa nopeasti ja tehokkaasti niiden noustessa esiin.”

Kumuraa sote-projektikumppanikseen pohtivalle Alpolla on seuraavanlaisia terveisiä: ”Kumuralla on syvä kokemus sote-projekteista jo monen vuoden ajalta. Olemme ihmisläheisellä johtamistyylillä olleet pidettyjä henkilöitä ja saaneet projektit onnistumaan.”

Päivi Kähönen-Anttila

Kokemusta sote-projekteista vuodesta 2014

”Sote-projekteissa tavoite ei ole vain kehittää tietojärjestelmiä, vaan esimerkiksi sujuvoittaa hoitohenkilökunnan työskentelyä ja lisätä potilasturvallisuutta”, linjaa Kumuran Päivi Kähönen-Anttila, joka on muun muassa sopeuttanut viestintää sote-alueen henkilöstölle, toiminut monitoimittajaympäristöissä ja omaa tietämystä erilaisista sairaanhoitopiirien järjestelmistä ja niiden välisistä integraatioista.

”Sote-projektit ovat haastavia, ja mielestäni parasta niissä onkin uuden oppiminen”, Päivi jatkaa.

Haasteita projekteihin aiheuttaa kriittinen toimintaympäristö, jossa on tärkeää tunnistaa riskit ja vähentää niitä. Näitä haasteita Päivi on ratkonut oikea-aikaisella viestinnällä eri sidosryhmille niiden tarpeet ja osaamisen tunnistaen.

Päivin mielestä projektipäälliköllä tulee olla asiakaslähtöinen tapa huomioida loppukäyttäjät, eli sairaanhoitopiirin työntekijät, sekä kykyä asettautua asiakkaan loppukäyttäjän asemaan. Uusien järjestelmien käyttöönotot tai toimintatapojen muutokset eivät onnistu hätiköiden, vaan vaativat projektista tai hankkeesta riippuen runsaastikin aikaa ja loppukäyttäjän ymmärtämällä kielellä viestimistä ja tiedottamista.

”Minulla on noin seitsemän vuoden kokemus sote-projekteista monitoimittajaympäristöissä. Projektitiimin jäsenet ovat myös usein hajaantuneena useille paikkakunnille, jolloin kasvokkain käytävät palaverit eivät ole etäisyyksien vuoksi mahdollisia. Ajan mittaan asiantuntijat tulevat kuitenkin eri projektien kautta tutuiksi ja viestintä toimii hyvin Teamsin ja sähköpostin välityksellä. Tuttu ympäristö, käytännöt ja työkalut auttavat myös haasteiden ratkomisessa”, Päivi sanoo.

Kirsi Lehikoinen

Kokemusta sote-projekteista vuodesta 2020

Ennen Kumuraa Kirsi Lehikoinen työskenteli pääkaupunkiseudulla kaupunkien organisaatioissa ja oppi siellä, minkälainen sote-puolen järjestelmäkenttä on ja mitä polttopisteitä sote-alan kehittämisestä löytyy. Hänellä on jonkin verran kokemusta myös sote-puolen lainsäädäntöön liittyvistä kiemuroista.

“Lainsäädäntö tuo sosiaali- ja terveysalan projekteihin oman haasteensa. Siltä ja muiltakin osin projekteihin pätee se, että niissä on oltava monenlaista asiantuntemusta, jotta projektit onnistuvat. Voisikin sanoa, että sote-projekteissa on todella tiedettävä, mitä tekee ja tehtävät asiat on hoidettava oikein. Kun nämä onnistuvat, onnistuvat myös projektit kokonaisuuksina”, Kirsi pohdiskelee.

Kirsi kokee toimialan haastavaksi ja siksi myös mielenkiintoiseksi.

“Haluan ratkaista ihmisten arkeen aidosti liittyviä asioita, ja terveyspalvelut liittyvätkin melkein jokaisen meidän elämäämme. Olen kiitollinen, kun saan mahdollisuuden olla mukana sote-projekteissa tänä kiehtovana aikana, jonka hyvinvointialueiden perustaminen luo. Ainutlaatuinen tilaisuus synnyttää motivaatiota”, Kirsi esittelee ja jatkaa, “Olen toiselta ammatiltani lähihoitaja, ja toimin tälläkin hetkellä kehitysvammaisen tukihenkilönä, joten minulla on myös käytännön kokemusta sote-toimialasta.”

Milla Ruotsi

Kokemusta sote-projekteista vuodesta 2009

Ennen Kumura-uraansa toimittajan roolissa tuotekehityspuolella työskennellyt Milla Ruotsi on nähnyt sote-projekteja useammalta kantilta; kokemusta Millalla on niin potilas- ja asiakastietojärjestelmistä, monitoimittajaympäristöistä, useista liittymäpinnoista ja toimittajahallinnasta kuin kehitys- ja testaustyöstäkin.

”Sote-projekteissa minua kiehtoo laaja toimiala ja näkökulmien huomioimisen tärkeys. Sote-projekteissa käsillä ovat tärkeät järjestelmät, joiden on toimittava ja joista käyttäjien on saatava tiedot sutjakkaasti ulos. Tekemisen suola on siinä, että projektien lopputulosten on kriittistä pelittää”, Milla kuvailee ja jatkaa, ”Tällä toimialalla tekemisen linjan näkee aina meille kansalaisille saakka.”

Kuten joidenkin muidenkin kumuralaisten sote-projektiammattilaisten mielestä, myös Milla näkee alan projektien haasteiden piilevän muun muassa resurssien niukkuudessa.

”Ottaen huomioon, kuinka isoja juttuja sote-projekteissa tehdään, ovat resurssit usein aika pienet. Siksi on tärkeää pitää aikataulut ja kommunikaatio kunnossa”, Milla kertoo.

Kumuraa sote-kumppanikseen pohtivalle Millalla on seuraavia terveisiä: ”Kun haluatte panostaa projektin menestykselliseen läpivientiin, Kumuralta löytyy erittäin kokenutta henkilöstöä, jolla on kokemusta sekä projekteista että sote-kentästä. Vaikka yksittäisessä projektissa onkin mukana vain yksi projektipäällikkö, saatte käyttöönne laajemman rintaman, sillä meillä on toisillemme vahva tuki.”

Harri Räisänen

Kokemusta sote-projekteista vuodesta 2021

Modernien teknologien käyttöönottoon tähtäävissä pilotoinneissa mukana oleva Harri Räisänen on viimeisimpänä ollut osallisena testaamassa muun muassa videovastaanottojärjestelmää.

”On hienoa olla tuomassa modernia teknologiaa ja toimintatapoja sote-puolelle”, Harri kertoo.

Haasteeksi sote-projekteissa Harri puolestaan tunnistaa kentän laajuuden ja monimuotoisuuden, joiden hän uskoo tulevaisuudessa helpottuvan yhtenäisempien toimintamallien, ohjelmistojen ja ratkaisujen myötä.

”Yhtenäisemmät toimintamallit vähentäisivät monimuotoisuutta, mikä helpottaisi teknologioiden soveltamista useampaan paikkaan”, Harri kuvailee.

Sote-kumppania Kumurasta etsivälle Harrilla on lyhyt ja ytimekäs viesti: ”Meiltä löytyy paljon hyvää ja erittäin kokenutta väkeä”, Harri hymyilee.

Juha-Pekka Sainio

Kokemusta sote-projekteista Kumuran kautta vuodesta 2018

Kumuran alihankkijana työskentelevä Juha-Pekka Sainio on saanut sote-kokemusta niin pienistä kuin laaja-alaisista projekteista.

”Olen ollut mukana järjestelmäratkaisujen toteuttamisessa sekä päätelaitteiden ja palvelinten päivityskokonaisuuksissa. Viimeisen vuoden olen tehnyt tiedolla johtamisen sekä tietoalusta ja -varastoratkaisuja.”

JP:n mielestä haasteellisuus tekee sosiaali- ja terveysalan projekteista mielenkiintoisia. ”Ne projektit, joissa olen ollut mukana, eivät ole olleet kaikkein yksinkertaisimpia. Niissä on ollut mukava määrä selvitettävää, tehtävää ja haastetta saada asetettu tavoite toteutetuksi. Mahdollisuus oppia uutta myös itse on ollut laaja”, JP kertoo.

JP:nkin mielestä resurssointiin liittyvät kysymykset ovat haasteellisia sote-projekteissa. Tämän lisäksi hän mainitsee ison kuvan täsmentämisen.

”Pitäisi ymmärtää käynnissä oleva projekti osana isompaa kokonaisuutta ja tehdä päätöksiä sen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun muutoksia tehdään ja haasteita tulee vastaan, tulisi miettiä, miten nämä päätökset ja muutokset olisi järkevintä toteuttaa, jotta niillä tehostetaan ja järkeistetään tekemistä sekä toimintamalleja myös tulevaisuudessa.”

Haasteita kohdatessaan JP:llä on toimintamallina palastella ongelmia pienemmiksi ja etsiä sekä pohtia yhdessä asiantuntijoiden kanssa niihin toimivia ratkaisuehdotuksia toteutettavaksi.

Lopuksi vielä JP:n terveisiä Kumuraa sosiaali- ja terveysalan projektiin kumppaniksi pohtivalle: ”Kumuralla on monipuolista osaamista tämän alan projekteista. Kumura on ketterä kumppani, joka pyrkii tuottamaan asiakkaalleen parhaan mahdollisen ratkaisun.”

Pirkko Siironen

Kokemusta sote-projekteista vuodesta 2019

Pirkko Siironen on toiminut projektipäällikkönä muun muassa Tyksin Majakkasairaalan infrastruktuurin ja IT-kalustuksen parissa. Pirkon mielestä niin sote- kuin kaikissa muissakin projekteissa on hienointa, kun pääsee perille asiakkaan tahtotilasta ja saa sen kirjattua projektisuunnitelmaan.

”Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa tuo aina uusia näkemyksiä ja uutta osaamista itsellekin, mikä on sekin plussaa”, Pirkko kertoo.

Samaan aikaan yhteistyö sidosryhmien kanssa voi olla kuitenkin myös haastavaa: alkuun eri osapuolien käytössä voi olla aivan erilaiset termit, eikä yhteistä ymmärrystä synny ennen kuin yhteinen kieli on saatu luotua.

”Näissä tapauksissa menen keikka ja tapaus kerrallaan. Kontaktoin, kyselen tarkemmin ja varmistan, että keskusteluyhteys sidosryhmän kanssa toimii varmasti. Asiallinen keskustelu on ratkaissut tilanteen joka kerta”, Pirkko muistelee.

Viimeisenä Pirkkokin lähettää terveisiä heille, jotka etsivät kumppania sote-projektiinsa: ”Kumuran projektipäälliköillä on todella laaja-alainen kokemus eri sektoreilta ja järjestelmistä sekä vuosien kokemus projektien, niin isojen kuin pienten, vetämisestä. Osaamme sopeuttaa toimintaamme kulloiseenkin tilanteeseen ja meillä kaikilla on yhteinen luja luottamus siihen, että projektien kuuluu onnistua ja teemme kaikkemme sen eteen.”

Kiinnostaisiko sinuakin työskennellä sote-projektien parissa? Ota askel kohti haaveitasi Meille töihin -sivulla!

Sinikka Kauhanen

Kuulumisia

Olisiko sinunkin aika katsoa Peiliin ja opiskella ihmisten johtamista?

"Odotan jo innolla, että pääsen soveltamaan käytäntöön saamiani vinkkejä eri tyylejä edustavien ihmisten kohtaamiseen", Ilona kertoo vuorovaikutusvalmennuksesta saamastaan annista. Lue lisää, miten vuorovaikutustaitojen opiskelu parantaa projektien onnistumista ja tuloksia!

Lue lisää