Projekti­toiminnan ulkoinen arviointi

Tiedätkö mikä on projektitoimintasi taso? Mitkä asiat toimivat, missä kompastutaan? Onko sinulla alkamassa laaja projekti, jonka läpimenon haluat varmistaa ennakkoon?

Ulkopuolinen projektitoiminnan arviointi auttaa sinua hahmottamaan, mihin kehityspanokset kannattaa satsata ja mitä erityistä kannattaa huomioida.

Onnistu projekteissasi!

Kun projektitoimintaa lähdetään kehittämään tai alkamassa on laaja projekti, on tärkeää keskittää fokus ja kehityspanokset oikeisiin kohteisiin. Joskus ne ovat ilmiselviä, mutta usein ulkopuolinen kartoitus ja analysointi nostavat esille kohteita, joilla saattaakin olla oletettua merkittävämpi rooli projektitoiminnan onnistumisessa.

Siksi nykytilan ulkopuolinen arviointi auttaa sinua kohdistamaan kehittämistoimenpiteet ja resurssit viisaammin ja siten onnistumaan projektitoiminnassa entistä paremmin.

Lean periaatteiden mukainen keskittyminen tärkeimpiin projekteihin, intensiivinen resursointi ja johdonmukaiset toteutukset tuottavat parempia tuloksia verrattuna siihen, että on paljon projekteja vireillä, resurssit hajautuvat, jolloin asiat tuppaavat venymään ja unohtumaan, eikä hyötytavoitteisiin päästä.

Tyypillisiä kysymyksiä, joihin asiakkaamme hakevat ulkopuolisen arvioinnin avulla vastauksia ovat mm.

 • Onko henkilöstömme projektiosaaminen riittävällä tasolla ja saavatko he tarvittavaa tukea osaamisensa kehittämiseen?
 • Ovatko projekteissa toimivien henkilöiden roolit selkeitä ohjausryhmiä ja projektien omistajien rooleja myöten?
 • Onko eri rooleilla riittävästi päätösvaltaa projektien edistämiseen? Entä saavatko projektipäälliköt riittävästi tukea ohjausryhmiltä ja projektien omistajilta?
 • Valitsemmeko oikeat projektit toteutettaviksi ja keskitymmekö oikeisiin asioihin? Johdammeko projektisalkkua hallitusti johdon tasolla?
 • Dokumentoimmeko ja hyödynnämmekö projekteista saatuja oppeja systemaattisesti? Teemmekö tätä myös salkunjohtamisen tasolla johdonmukaisesti?
 • Käynnistämmekö projektit hallitusti niin että niiden hyötytavoitteet ja yhteys strategiaamme on kuvattu selkeästi ja riskit tunnistettu?
 • Ovatko budjetoinnin ja resursoinnin käytänteemme selkeät?
 • Onko dokumentaatio riittävää, jotta voimme tehdä etenemis- ja ennusteraportteja?
 • Ulosmittaammeko kaikki projektilla tavoitellut hyödyt?

Flash tilannekuva
– projektitoiminnan nykytilan kartoitus

Flash on organisaationlaajuiseen kyselyyn perustuva tilannekuva projektitoiminnastasi

 • Saat nopeasti ja kustannustehokkaasti ymmärryksen organisaation projektijohtamisen nykytilasta sekä yksittäisten projektien että salkunjohtamisen tasolla.
 • Tunnistat tärkeimmät kehityskohteet 
 • Pystyt suunnittelemaan tarvittavat jatkotoimenpiteet pohjautuen todelliseen tilanteeseen 
 • Saat käyttöösi dynaamisen, verkkosivupohjaisen raportin, jonka avulla voit halutessasi itsenäisesti tutkia kartoituksen tuloksia. Esimerkin raportista löydät täältä.

Flash tilannekuvan eteneminen pähkinänkuoressa

 1. Asetetaan tavoitteet ja valitaan yhdessä oikea osallistujajoukko. Sovitaan etenemisestä.
 2. Osallistujille (mm. projektipäälliköille, projektitiimiläisille ja johdolle) lähetetään netissä toimiva kysely, jonka avulla kerätään tietoa projektitoimintanne tilasta.
 3. Asiantuntijamme analysoivat annetut vastaukset ja laatii niiden pohjalta raportin
 4. Käymme yhdessä läpi raportin ja tunnistamme tärkeimmät kehityskohteet priorisointeineen. Lisäksi teemme yhdessä lyhyen tähtäimen kehityssuunnitelman
 5. Tilannekuvan tulokset esitellään johtoryhmälle ja tehdään päätökset tulevista toimenpiteistä.

Haluatko saada paremman käsityksen organisaatiosi projektitoiminnan nykytilasta ja varmistaa että kehitystoimenpiteet kohdennetaan oikein?
Saisimmeko auttaa?