Projekti­osaamista koko organi­saatiolle

Comatec Group on teknologiateollisuuden ja koneenrakennuksen insinööritoimisto, joka tarjoaa suunnittelu-, projektinhallinta- ja asiantuntijapalveluita. Yrityksen kyvykkyys toteuttaa monimutkaisia projekteja on pitkän koulutusyhteistyön tuloksena parempi.

Comatec Group panostaa projekti­osaamiseen

Comatec Groupin kasvu ja yritysostot ovat tuoneet taloon uusia toimintamalleja, joita ollut tarve yhtenäistää. Kasvun myötä projektit ovat myös monimutkaistuneet ja tulleet laajemmiksi.

”Tarvitsemme hyviä projektipäälliköitä ja projektijohtamisen osaajia entistä enemmän. Osaamisen merkitys projektijohtamisessa korostuu sitä suuremmin, mitä monimutkaisempiin toimintaympäristöihin mennään”, toteaa Comatec Groupin projektitoiminnan johtaja Kari Kärkkäinen.

Comatec Group on teknologiateollisuuden ja koneenrakennuksen insinööritoimisto, joka tarjoaa suunnittelu-, projektinhallinta- ja asiantuntijapalveluita.

”Tyypillisiä projektejamme ovat muun muassa voimalaitosten ja teollisuuden tuotantolaitosten sekä koneiden suunnitteluprojektit. Lopputuotoksemme asiakkaalle ovat erilaiset suunnitelmat, piirrokset, ohjelmistot ja dokumentaatiot. Projektien laskutus vaihtelee muutamasta tuhannesta eurosta yli miljoonaan euroon”, Kärkkäinen kertoo.

Välittömät hyödyt yrityksen omiin projekteihin

Comatecilla on jo useamman vuoden kokemus yhteistyöstä Kumuran kanssa. Takana on kaksi laajempaa projektijohtamisen Comatec PM Professional -valmennusohjelmaa ja koko joukko lyhyempiä kahden päivän peruskoulutuksia.

Tätä artikkelia varten Kärkkäinen on pysähtynyt arvioimaan, mitä kesällä 2018 aloitettu ja saman vuoden joulukuussa päättynyt valmennusohjelma antoi. Ohjelmassa oli 12 osallistujaa.

Kärkkäisen mielestä koulutukseen osallistujat saivat ensinnäkin laadukkaan ja Comatecin toimintaan nähden riittävän laajan teoreettisen osaamispaketin projektijohtamisesta.

”Meillä on nyt riittävä määrä osaajia tämänhetkiseen projektitoimintaamme. Olen itse ollut tutorina molemmissa valmennusohjelmissa, ja mielestäni ne ovat avanneet uusia näkökulmia konsernitason projektitoiminnan kehittämiseen.”

”Valmennusohjelmat ovat avanneet uusia näkökulmia konsernitason projektitoiminnan kehittämiseen.”

Comatecille toteutettu valmennusohjelma sisälsi yhdeksän päivää lähiopetusta. Näiden välillä osallistujat tekivät ennakkotehtäviä ja suunnittelivat omia projektejaan.

”Ajatuksemme oli, että osallistujat pystyvät heti valmennuksen aikana hyödyntämään uusia oppeja omissa työtehtävissään ja projekteissaan”, Kärkkäinen sanoo.

Valmennusten oppien ja menetelmien soveltamista asiakkaan todelliseen työhön korostaa myös Kumuran seniorikonsultti Matti Haukka yli 30 vuoden projektijohtamisen kokemuksella.

”Projektijohtamisen osaaminen kehittyy kokemuksen myötä. Valmennustemme punainen lanka on osallistujien omat projektit, joita käytämme ryhmätöiden case-esimerkkeinä. Näihin tehdään ohjatusti töitä myös koulutusjaksojen välillä. Tämä toimintatapa tuo välittömiä hyötyjä jo meneillään oleviin projekteihin”, Haukka toteaa.

Mitkä ovat olleet koulutuksen suorat vaikutukset Comatecin liiketoimintaan?

”Yrityksen kyvykkyys toteuttaa monimutkaisia projekteja on nyt parempi ja voimme ottaa vastuullemme entistä vaativampia tehtäviä. Uskottavuutemme asiakasrajapinnassa on vahvistunut. Saatu osaaminen näkyy asiakkaillemme onnistuneina projektitoteutuksina. Tämä on ylivoimaisesti suurin ja tärkein hyöty yritystasolla”, painottaa Kärkkäinen.

”Saatu osaaminen näkyy asiakkaillemme onnistuneina projektitoteutuksina.”

Kärkkäisen mielestä projektitoimintaan liittyvän koulutuksen myötä motivaatio on kasvanut ja henkilöstö on sitoutuneempi. ”Yksittäisen projektipäällikön näkökulmasta olemme edistäneet urakehitystä. Koulutukseen ja henkilöstön kehittämiseen panostaminen on arvo sinänsä.”

Toimiiko valmennusohjelma muutosjohtamisessa?

Comatecin tavoitteena on ollut myös huolehtia siitä, että yritysostojen kautta eri taustayhtiöistä ja paikkakunnilta tulleet erilaiset toimintatavat on saatu yhteiseen malliin. Voiko valmennusohjelma siten aidosti toimia jopa muutosjohtamisen välineenä?

”Kyllä valmennusohjelma helpottaa muutosjohtamista”, lausahtaa Kärkkäinen heti kärkeen.

”Koulutuksemme ei rakentunut ainoastaan teoriapohjalle, vaan sen rinnalla ja oleellisena osana olivat Comatec Groupin käytössä olevat prosessit ja ohjeet sekä niiden soveltaminen käytännössä. Tämä linkitys oli mukana alusta pitäen valmennusohjelmaa suunniteltaessa. Oma roolini koulutuksessa oli kertoa, mikä on Comatecin tapa viedä projektit käytännössä läpi.

”Keskustelin koulutukseen osallistujien kanssa ja monet saivat oivalluksia siitä, miten toimivia työkaluja, dokumenttipohjia ja hyviä projektikäytäntöjä Comatecissa hyödynnetään.”

”Räätälöidyssä valmennuksessa mukana ovat meidän tapamme toteuttaa projekteja.”

Kärkkäinen kiittelee myös Kumuran kykyä linkittää Comatecin prosessit ja ohjeistukset mukaan koulutukseen.

Kärkkäisen näkemyksen mukaan kyseessä ei ole ollut yleinen projektinjohtamiskoulutus, vaan Comatecille räätälöity ja kohdennettu kokonaisuus, jossa mukana kulkevat yrityksen omat tavat toteuttaa projekteja. Valmennuksessa panostettiin niihin osa-alueisiin, jotka ovat tärkeitä juuri Comatecin projekteille.

”Pitkä yhteistyö takaa sen, että Kumura tuntee liiketoimintamme ja heillä on teoreettisen osaamisen lisäksi vankkaa käytännön kokemusta toimialamme projekteista”, Kärkkäinen päättää.


Projektitoiminnan kehittämisellä parempi kannattavuus teidänkin organisaatiollenne

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin varmistetaan yhdessä projektitoiminnan laadukkuus teidänkin organisaatiossanne!